Inloggen

Meedenken

Meedenken als ouder of verzorger kan op drie verschillende manieren binnen onze school. Zo kunt u inspraak hebben via de Medezeggenschapsraad, de Ouderklankbordgroep of via de Ouderraad. 

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR van het Pius X College bestaat uit 16 leden. De helft hiervan behoort tot het personeel en de andere helft bestaat uit ouders en leerlingen. Op grond van het Medezeggenschapsreglement heeft de raad invloed op het schoolbeleid. De schoolleider overlegt namens het schoolbestuur met de MR.

Klik hier om het medezeggenschapsreglement te lezen.

De Ouderraad
De Ouderraad stelt zich ten doel de belangen van de ouders en hun kinderen bij het onderwijs en de opvoeding, overeenkomstig de doelstelling van de school, te behartigen. Iedere locatie heeft een eigen Ouderraad. De Ouderraad adviseert de locatieleiding gevraagd en ongevraagd inzake onderwijskundige en huishoudelijke aangelegenheden, de sfeer op school, schoolactiviteiten en alle andere zaken die bijdragen tot verwezenlijking van de doelstellingen van de school. Het lidmaatschap van de Ouderraad staat open voor alle ouders.

Klankbordgroepen 
Zowel voor de leerlingen als voor de ouders bestaan zogeheten klankbordgroepen, die drie tot vier keer per jaar bijeenkomen onder leiding van de betreffende teamleider. Voor de leerlingen wordt per leerjaar een klankbordgroep gevormd; voor de ouders per team. Tijdens de vergaderingen van deze klankbordgroepen wordt doorgaans de dagelijkse gang van zaken binnen het leerjaar of de leerjaren van het team besproken. Agendapunten voor deze vergadering kunnen door alle deelnemers aangedragen worden.

Kijk voor meer informatie over onze overlegorganen (en contactpersonen) in onze online schoolgids.