Inloggen

Privacy (AVG)

Als Pius X College gaan wij zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven en onze leerlingen te kunnen begeleiden is het vastleggen van leerlinggegevens noodzakelijk. De gegevens die wij van uw zoon of dochter verzamelen worden persoonsgegevens genoemd. Zoals u wellicht gehoord heeft, is er in de nieuwe AVG-wet veel aangescherpt als het gaat om het vergaren en verzamelen van deze gegevens. Uiteraard gingen we voorheen al voorzichtig om met de gegevens van onze leerlingen, maar met de aangescherpte wet doen we dit nóg bewuster. De persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang is daartoe beperkt.

Gegevens aan derden

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zo wordt misbruik voorkomen. De gegevens worden enkel gebruikt voor het kunnen uitvoeren van ons onderwijs, wij zullen nooit informatie over uw kund delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren hiervoor de wettelijke bewaartermijnen. 

Beeldmateriaal

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of op social media, heeft u als ouder/verzorger een toestemmingsverklaring ingevuld. U mag altijd besluiten om uw toestemming hiervoor te geven of in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Bij foto's die wij gebruiken voor PR-uitingen wordt altijd apart toestemming gevraagd.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de privacy van uw kind? Dan kunt u terecht bij een teamleider of bij de mentor van uw kind.